Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:


1. w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku, tj. :

a. Oddziale Kardiologicznym
b. Oddziale Chorób Wewnętrznych
c. Oddziale Urologicznym
d. Oddziale Geriatrycznym
e. Oddziale Neonatologicznym
f. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w:

a. Izbie Przyjęć
b. Oddziale Urologicznym
c. Oddziale Kardiologicznym
d. Oddziale Chorób Wewnętrznych z zabezpieczeniem Oddziału Geriatrii i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
e. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3. w poradni neurologicznej dla dzieci
4. w poradni reumatologicznej
5. w poradni dermatologicznej
6. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
7. w poradniach lekarza POZ w Zarzeczu
8. w poradni chirurgicznej –w zakresie chirurgii ogólnej
9. w poradni chirurgicznej w zakresie chirurgii naczyniowej
10. w poradni osób uzależnionych od alkoholu
11. w poradni endokrynologicznej + konsultacje
12. w poradni neonatologicznej
13. w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
14. w zakresie konsultacji neurochirurgicznych
15. w zakresie wykonywania badań EMG

oraz
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii – w zakresie wykonywania badań mammograficznych.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres:
od 01-04-2022 r. do 31-03-2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl
Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 15-03-2022 r. do godziny 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-03-2022 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.
Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 18-03-2022 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Umowa na udzielanie świadczeń – wzór
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku