Realizacja praw osób, których dane dotyczą

O co mogę wnioskować?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  7. Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)

Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

◾drogą pocztową na adres: SP ZOZ  w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

◾drogą elektroniczną na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@spzoz-przeworsk.pl

◾osobiście w naszej placówce

Jakie informacje powinny znajdować się w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

◾kim jesteś*

◾z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać

◾jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

*SP ZOZ w Przeworsk zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego, brak możliwości weryfikacji tożsamości Wnioskującego może spowodować odrzucenie wniosku.

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem takie sytuacji może być niemożność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w SP ZOZ w Przeworsku dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, a w przypadkach szczególnych 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych. (art. 29 ustawy z  dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Tryb procedowania Państwa wniosku w związku z obowiązkiem odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO

Po otrzymaniu wniosku, jest on ewidencjonowany w prowadzonym przez Administratora rejestrze. Rozpatrzenie wniosku odbywa się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.
Okres przedłużenia może wynieść 2 miesiące.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Administrator skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Wzór wniosku:

Wniosek o realizację praw osób których dane dotyczą