Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP ZOZ w Przeworsku

Opis zadania:

Modernizacja nawierzchni dróg, parkingów, chodników, innych ciągów komunikacyjnych na terenie SP ZOZ w Przeworsku.

Budowa zatoki parkingowej wraz z remontem nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej P 1543 R ul. Szpitalna w Przeworsku. Poprawa stanu technicznego chodników w ciągu ulicy Szpitalnej wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz budowa zatoki przystankowej dla środków komunikacji zbiorowej. Przeniesienie wiaty przystankowej z parkingu przed Szpitalem w miejsce obok zatoki przystankowej. Usprawnienie poruszania się dla osób na wózkach. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przed Szpitalem.

Budowa parkingu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Szpitalnej w Przeworsku nad Rzeką Mleczką wraz ze zjazdami i zatoką parkingową w pasie drogi powiatowej przy ul. Szpitalnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.

Budowa obiektów małej architektury wraz z wewnętrzną linią oświetleniową po północnej stronie Szpitala. Stworzenie wydzielonej strefy dla osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej.

Budowa sektora spacerowego oraz obiektów małej architektury po południowej stronie Szpitala. Stworzenie strefy wypoczynkowej, spacerowej ogólnodostępnej.

Przebudowa oświetlenia ulicznego.