ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ

SP ZOZ PRZEWORSK UL.SZPITALNA 16

ŚWIADCZENIA FIZJOTERAPEUTYCZNE WYKONYWANE W DOMU PACJENTA

REFUNDOWANE   PRZEZ NFZ

  1. Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie maja możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym.
  2. Zabiegi fizjoterapeutyczne są udzielane  w warunkach domowych świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;

3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6) złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym

­NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, do 5 zabiegów dziennie.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami Hospicjum Domowego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych jest ważne 30 dni.
Skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego:

  • lekarze specjaliści: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii;
  • lekarze ze specjalizacją I stopnia i lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinach j.w.

Zespół Rehabilitacji Domowej  tel.  511 411 069,  669 807 799

Świadczenia wykonywane są  pon. -pt. w godz. 8.00 – 20.00

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.