Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.spzoz-przeworsk.pl oraz www.bip.spzoz-przeworsk.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (w skrócie SPZOZ):
Telefon: +48 16 649 15 00
E-mail: sekretariat@spzoz-przeworsk.pl
Adres korespondencyjny: Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych www.spzoz-przeworsk.pl oraz www.bip.spzoz-przeworsk.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiana kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • zmiana czcionki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Informatyki: tel. 16 649 15 28, e-mail: informatyk@spzoz-przeworsk.pl.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W SPZOZ w Przeworsku znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.