METRYCZKA ORGANIZACJI

 1. Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Przeworsku
 2. Numer w KRS: 0001085995
 3. NIP: 7941838070
 4. Regon: 527642242
 5. Adres: ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
 6. Telefon: 16 649 15 46
 7. e-mail: stowarzyszenie@spzoz-przeworsk.pl
 8. Konto bankowe: 51 9106 0008 2005 0020 5809 0001

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Przeworsku

Prezes: Marzena Saczek

Z-ca prezesa: Aldona Kiszka

Skarbnik: Agnieszka Kozak

Sekretarz: Alicja Sopel

Członek zarządu: Andrzej Kapusta

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Barbara Cieszyńska

Z-ca przewodniczącej: Justyna Zygmunt

Członek komisji: Marek Kot

Cele Statutowe Stowarzyszenia

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (dalej „Szpital”)
 2. rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zasobów rzeczowych ludzkich
 3. wspieranie organizacyjne i rzeczowe poszczególnych jednostek Szpitala
 4. wspieranie działań administracyjnych Szpitala w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych
 5. inicjowanie i prowadzenie współpracy Szpitala z instytucjami międzynarodowymi
 6. promocja Szpitala
 7. promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 8. rozwijanie i promocja wolontariatu
 9. upowszechnianie wiedzy o historycznych oraz współczesnych aspektach działalności Szpitala
 10. inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu promocji kultury oraz edukacji kulturalnej w kontekście historycznej działalności Szpitala