Projekty UE

Logo UE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku realizuje projekt pn.:
„Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Przeworsku”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Cel projektu: podniesienie poziomu jakości oraz zwiększenie efektywności i dostępności usług w sektorze zdrowia na terenie województwa podkarpackiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup i instalacje sprzętu informatycznego i niezbędnego oprogramowania oraz wdrożenie warstwy narzędziowej umożliwiającej osiągniecie wyższej jakości usług publicznych świadczonych droga elektroniczną w zakresie komunikacji wszystkich uczestników Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej na terenie województwa podkarpackiego. W ramach projektu planuje się wdrożenie telekonsultacji w zakresie kardiologii.

Cele niniejszego projektu są związane z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez jego realizację. Wśród tychże korzyści wyróżnić należy:

  • Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zarówno w powiecie jak i na terenie województwa podkarpackiego,
  • Możliwość realizacji bardziej funkcjonalnych e-usług o poziomie dojrzałości 3 stopnia w obszarze e-zdrowia
  • Zwiększenie niezawodności działania systemów informatycznych
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony danych
  • Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług publicznych i umożliwianie im pełniejszego udziału w życiu społecznym
  • Poprawa warunków zarządzania i zwiększenie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług
  • Dorównanie standardów służby zdrowia działającej na Podkarpaciu do poziomu krajów wysokorozwiniętych.

Wartość całkowita projektu: 3 735 537,45 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3 699 787,83 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 144 819,59 zł

Wkład własny:

-budżet Powiatu Przeworskiego: 534 000,00 PLN

-budżet SP ZOZ w Przeworsku:      56 717,86 PLN

Data podpisania Umowy o dofinansowanie projektu: 24 marzec 2022 r.