Ogłoszenie 

o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

 1. w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w Przeworsku tj. :
  1. Oddziale Chirurgii Ogólnej
  2. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
  3. Oddziale Urologicznym
  4. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  5. Oddziale Kardiologicznym
 2. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:
  1. w Izbie Przyjęć
  2. Ginekologiczno-Położniczym
  3. Chirurgii Ogólnej
  4. Chorób Wewnętrznych
  5. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  6. Urologicznym
  7. Kardiologicznym
  8. Pediatrycznym
 3. w poradni neurologicznej dla dzieci
 4. w poradni reumatologicznej
 5. w poradni dermatologicznej
 6. w poradni chorób płuc i gruźlicy
 7. w zakresie konsultacji kardiologicznych pacjentów oddziału neurologicznego i udarowego
 8. w zakresie opisów badań EKG pacjentów oddziału neurologicznego i udarowego
 9. w zakresie interpretacji badań echokardiograficznych w oddziałach szpitala w zakresie interpretacji badań holterowskich w oddziałach szpitala

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 06-07-2021 do 30-06-2024r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac

SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 21-06-2021 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-06-2021 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.  Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 25-06-2021 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

                                                                                                             Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

Ogłoszenie 2021-06

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2021 -06

Umowa na udzielanie świadczeń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT