Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
  4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii o badanym sprawozdaniu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przeworsku za 2021 rok” w terminie do 24 września 2021r. do godziny 1400 na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul.Szpitalna 16
37-200 Przeworsk

Kryteria oceny ofert:
cena – 100%

Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:

  1. Oczekiwany termin przekazania raportu z badania 13.04.2022r.
  2. Liczba osób zatrudnionych (średniorocznie za 2020 r.) – 604,98 etaty przeliczeniowe.
  3. Ostatnio badany bilans za 2020r.
  4. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 29 461 432,94 zł.
  5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, operacyjne i finansowe za 2020 rok wyniosły 73 709 544,53 zł.