Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej    

Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

 ogłasza

KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023.1515.).

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie)
  3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku – można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala.

Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii