Ogłoszenie 

o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

1. w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w Przeworsku tj. :

  • Oddziale Chirurgii Ogólnej
  • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
  • Oddziale Urologicznym
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:

  • w Izbie Przyjęć
  • Ginekologiczno-Położniczym
  • Chirurgii Ogólnej
  • Chorób Wewnętrznych
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Urologicznym

3. w poradni neurologicznej dla dzieci

4. w poradni reumatologicznej

5. w poradni laryngologicznej + konsultacje w oddziałach szpitalnych

6. w poradni dermatologicznej

7. w poradni chorób płuc i gruźlicy

8. w zakresie wykonywania badań USG jamy brzusznej, układu moczowego, piersi oraz innych narządów małych tj: tarczycy, jąder, tkanek miękkich, węzłów chłonnych, opisów zdjęć RTG, oraz dokonywania oceny badań mammograficznych w zakresie mammografii skryningowej i diagnostycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 01-04-2021 do 31-03-2024r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 16-03-2021 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-03-2021 r. o godzinie 11:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.  Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 19-03-2021 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

                                                                       Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Umowa na udzielanie świadczeń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT