Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

 1. w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w Przeworsku tj. :
  a) Oddziale Chirurgii Ogólnej
  b) Oddziale Urologicznym
  c) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  d) Oddziale Kardiologicznym
  e) Oddziale chorób wewnętrznych
 2. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:
  a) w Izbie Przyjęć
  b) Chirurgii Ogólnej
  c) Chorób Wewnętrznych z zabezpieczeniem oddziału geriatrii i rehabilitacji neurologicznej
  d) Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  e) Urologicznym
  f) Kardiologicznym
  g) Pediatrycznym z zabezpieczeniem oddziału neonatologii
 3. w poradni neurologicznej dla dzieci
 4. w poradni reumatologicznej
 5. w poradni dermatologicznej
 6. w poradni chorób płuc i gruźlicy
 7. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 01-01-2022 do 31-12-2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 07-12-2021r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-12-2021r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 14-12-2021 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Przesunięcie terminu

Ogłoszenie 2021-12

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2021 -12

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku