Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

1.w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w Przeworsku tj. :

a) Oddziale Chirurgii Ogólnej

b)Oddziale Urologicznym

c)Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

d)Oddziale Kardiologicznym

e)Oddziale chorób wewnętrznych

f)Oddziale ginekologiczno-położniczym

2.w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:

a)w Izbie Przyjęć

b)Chirurgii Ogólnej

c)Urologicznym

d)Anestezjologii i Intensywnej Terapii

e)Kardiologicznym

f)Chorób Wewnętrznych z zabezpieczeniem oddziału geriatrii i rehabilitacji neurologicznej

g)Pediatrycznym z zabezpieczeniem oddziału neonatologii

h)ginekologiczno- położniczym + pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń

3.w poradni neurologicznej dla dzieci

4.w poradni reumatologicznej

5.w poradni dermatologicznej

6.w poradni chorób płuc i gruźlicy

7.w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

8.w poradni okulistycznej + konsuktacje w oddziałach szpitala

9. w poradni ginekologiczno-położniczej w Przeworsku

10. w dziale diagnostyki obrazowej

 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 01-02-2022 do 31-01-2025r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac

SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem         „Konkurs          ofert    na          udzielanie        świadczeń        zdrowotnych w zakresie                 „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 11-01-2022r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-01-2022r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.  Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 14-01-2022 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

 

                                                                                                             Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

 

ogłoszenie 2022-01

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2022 -01

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku

I-2022-ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT