Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym oraz w izbie przyjęć Szpitala Rejonowego im. dr H. Jankowskiego w Przeworsku.  

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01-05-.2022 r. do dnia 30.04.2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac

SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 12-04-2022 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-04-2022 r. o godzinie 10: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 15-04-2022 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

 

Ogłoszenie decyzji dot odwołania

IV-2022-ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Ogłoszenie o konkursie na ratowników med. IV-2022

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -ratownicy medyczni IV-2022

Wzór umowy -konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych IV- 2022

Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna dotycząca oferentów SP ZOZ w Przeworsku