Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 1. w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku, tj. :
  1. Oddziale Kardiologicznym
  2. Oddziale Chorób Wewnętrznych
  3. Oddziale Urologicznym
  4. Oddziale Geriatrycznym
  5. Oddziale Ginekologicznym
 2. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w:
  1. Izbie Przyjęć
  2. Oddziale Urologicznym
  3. Oddziale Kardiologicznym
  4. Oddziale Chorób Wewnętrznych z zabezpieczeniem Oddziału Geriatrii i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
  5. Oddziale Ginekologicznym
  6. Oddziale Neurologicznym
  7. Oddziale Pediatrycznym z zabezpieczeniem Oddziału Neonatologii
 1. w poradni neurologicznej dla dzieci
 2. w poradni reumatologicznej
 3. w poradni dermatologicznej
 4. w poradni endokrynologicznej
 5. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
 6. w poradniach lekarza POZ w Zarzeczu i w Żurawiczkach
 7. w zakresie wykonywania badań USG jamy brzusznej, układu moczowego, piersi oraz innych narządów małych tj: tarczycy, jąder, tkanek miękkich, węzłów chłonnych, opisów zdjęć RTG, oraz dokonywania oceny badań mammograficznych w zakresie mammografii skryningowej i diagnostycznej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 01.06.2022 do 31.05.2025  Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac

SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 10-05-2022 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-05-2022 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.  Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 13-05-2022 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

ogłoszenie 2022-05

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2022-05

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku