OGŁOSZENIE
z dnia 07.11.2022r.

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

 1. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

 z a p r a s z a

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  w  następującym zakresie:

 1.  Cytologii ginekologicznej
 2. Badań densytometrycznych
 3. Konsultacji osób po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał oraz monitorowanie osoby eksponowanej
 4. Badań audiometrycznych
 5. Wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej
 6. Krioterapii dla pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej
 7. Badań w zakresie medycyny nuklearnej – scyntygrafii narządowej
 8. Badań urodynamicznych
 9. Całodobowego wykonywania badań endoskopowych
 10. Teleradiologii (interpretacja i opis zdalny badań radiologicznych RTG)
 11. Kruszenia kamieni nerkowych metodą ESWL
 12. Światłolecznictwa terapeutycznego

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ……………” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2022r. do godziny 09:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2022r. o godz. 09:30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (sala konferencyjna).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert poprzez umieszczenie wyników na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku (www.spzoz-przeworsk.pl).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Specyfikację konkursu ofert, projekt umowy oraz formularze będą do pobrania na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku. Można również odebrać je w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SP ZOZ w Przeworsku lub wystąpić o przesłanie drogą mailową (metorg@spzoz-przeworsk.pl).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.

SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo:

 • odwołania konkursu,
 • przesunięcia terminu składania ofert

bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego, jednak do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest, który zostanie rozpatrzony w ciągu 3 dni od daty jego złożenia. Ponadto oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie

Regulamin pracy Komisji konkursowej

Specyfikacja Konkursu Ofert – SKO

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dla oferenta

Zakresy konkursu:

1. Cytologia ginekologiczna

2. Badania densytometryczne

3. Konsultacja osób po ekspozycji zawodowej na krew

4. Badania audiometryczne

5. Wybrane badania specjalistyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

6. Krioterapia dla pacjentek

7. Badania w zakresie medycyny nuklearnej

8. Badania urodynamiczne

9. Całodobowe wykonywanie badań endoskopowych

10. Teleradiologia

11. Kruszenie kamieni nerkowych metodą ESWL

12. Światłolecznictwo terapeutyczne