Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

zaprasza 

 do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

 

  1. w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  2. w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu -endoprotezoplastyka
  3. w poradni urazowo ortopedycznej
  4. w poradni preluksacyjnej
  5. w izbie przyjęć i w pozostałych jednostkach Udzielającego Zamówienia –w ramach konsultacji.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01-01-2023 r. do 31-12-2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

 Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- Ortopedia”  w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 do dnia 29-11-2022 r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-11-2022 r. o godzinie 10: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 15-12-2022 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

 

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku Robert Płaziak

ROZSTRZYGNIĘCIE

Ogłoszenie-Ortopedia

ORTOPEDIA-UMOWA

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku