Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnych ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
  4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego łącznie ze sporządzeniem raportu i opinii o badanym sprawozdaniu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Przeworsku za 2023 rok” w terminie do 15 września 2023 r. do godziny 1400 na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100%

Dodatkowe informacje do badania sprawozdania finansowego:

  1. Oczekiwany termin przekazania raportu z badania 16.04.2024 r.
  2. Liczba osób zatrudnionych (średniorocznie za 2022 r.) – 618,85 etaty przeliczeniowe.
  3. Ostatnio badany bilans za 2022 r.
  4. Suma aktywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 32 226 441,97 zł.
  5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, operacyjne i finansowe za 2022 rok wyniosły 97 242 216,46 zł.