Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 1. w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku (w godzinach od 7:00 do 14:35 w dni powszednie), tj.:
 • Oddziale Pediatrycznym
 • Oddziale Kardiologicznym
 • Oddziale Geriatrycznym
 • Oddziale Neonatologicznym
 • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
 • Urologicznym
 • Izbie Przyjęć
 1. w zakresie dyżurów medycznych (w godzinach od 14:35 do 7:00 w dni powszednie oraz od 7:00 do 7:00 w dni wolne od pracy) pełnionych w:
 • Oddziale Pediatrycznym
 • Oddziale Kardiologicznym
 • Oddziale Neonatologicznym
 • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym + dyżury pod telefonem
 • Urologicznym
 • Izbie Przyjęć
 1. w poradni neurologicznej dla dzieci
 2. w poradni reumatologicznej
 3. w poradni dermatologicznej
 4. w poradni kardiologicznej
 5. w poradni urologicznej

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres:  od 01-10-2023 r. do 30-09-2026 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzozprzeworsk.pl

 Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 12-09-2023 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-09-2023 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.  Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 15-09-2023 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.  Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

p.o.  Dyrektor Robert Płaziak

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – IX-2023

Ogłoszenie 2023-09

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2023-09

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór – oddział dyżur poradnia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku