Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023.742 ze zm.), mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Zarządu Powiatu Przeworskiego ws ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kszta lcącym się na kierunku lekarskim