OGŁOSZENIE
z dnia 09.11.2023r.

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

 z a p r a s z a

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  w  następującym zakresie:

  1. Badań histopatologicznych wraz z sekcją zwłok
  2. Badań tomografem komputerowym
  3. Badań  rezonansem magnetycznym

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ……………” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2023r. do godziny 08:30.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023r. o godzinie 09:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (Dział Metodyczno-Organizacyjny).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert poprzez umieszczenie wyników na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku (www.spzoz-przeworsk.pl).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Specyfikację konkursu ofert, projekt umowy oraz formularze będą do dostępne na stronie internetowej www. spzoz-przeworsk.pl oraz w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym, e-mail: metorg@spzoz-przeworsk.pl.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.

SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo:

  • odwołania konkursu,
  • przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego, jednak do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest, który zostanie rozpatrzony w ciągu 3 dni od daty jego złożenia. Ponadto oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

 

 

p.o. DYREKTOR

Robert Płaziak

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 09.11.2023r.

Specyfikacja Konkursu Ofert (SKO)

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Formularz cenowy – badania histopatologiczne wraz z sekcją zwłok – Załącznik nr 2 do SKO

Formularz cenowy – MR – Załącznik nr 2 do SKO

Formularz cenowy – TK – Załącznik nr 2 do SKO

UMOWA – zał. nr 3 do SKO – badania histopatologiczne wraz z sekcją zwłok

UMOWA MR (projekt) – Załacznik nr 3 do SKO

UMOWA TK (projekt) – Załącznik nr 3 do SKO

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dla oferenta