Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1. w zakresie dyżurów medycznych (w godzinach od 14:35 do 7:00 w dni powszednie oraz od 7:00 do 7:00 w dni wolne od pracy) pełnionych w:
a. Oddziale Neurologicznym

2. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w:

a. w poradni reumatologicznej

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 01-05-2024 r. do 30-042027 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzozprzeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 18-04-2024 r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-04-2024 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac. Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 19-04-2024 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.  Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

p.o. Dyrektor Robert Płaziak

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku