Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach ordynacji podstawowej w:
   • Oddziale Neurologicznym
   • Oddziale Pediatrycznym
   • Oddziale Kardiologicznym
   • Oddziale Geriatrycznym
   • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
   • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  2. pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza w:
   • Oddziale Neurologicznym
   • Oddziale Pediatrycznym
   • Oddziale Kardiologicznym
   • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
   • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  3. pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:
   • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
  4. kierowania oddziałem i udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:
   • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
   • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  5. udzielania świadczeń zdrowotnych i/lub konsultacji pacjentów hospitalizowanych przez lekarza w:
   • poradni neurologicznej
   • poradni kardiologicznej
   • poradni ginekologiczno-położniczej (w Przeworsku)
   • poradni dermatologicznej
   • poradni reumatologicznej
   • poradni chorób płuc i gruźlicy
   • poradni neurologicznej dla dzieci
  6. wykonywania przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych:
   • konsultacji psychiatrycznych
   • konsultacji kardiologicznych
   • opisów badań EKG
   • interpretacji badań HOLTER EKG
   • interpretacji badań ECHOkardiograficznych
  7. wykonywania przez lekarza badań USG Doppler tętnic szyjnych wraz z ich interpretacją
  8. udzielania świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej w:
   • Poradni Lekarza POZ w Zarzeczu
   • Poradni Lekarza POZ w Żurawiczkach

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 01-07-2024 r. do 31-03-2027 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 18-06-2024 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-06-2024 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 20-06-2024 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

p.o. Dyrektor Robert Płaziak

 

2024 06 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

2024 06 ogłoszenie korekta

2024 06 Szczegółowe warunki konkursu ofert korekta

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku