Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 1. w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku, w godzinach od 7,00-14,35 tj. :
 • Oddziale Kardiologicznym
 • Oddziale Chorób Wewnętrznych
 • Oddziale Urologicznym
 • Oddziale Geriatrycznym
 • Oddziale Neonatologicznym
 • Oddziale Pediatrycznym
 • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddziale Rehabilitacji neurologicznej
 1. w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w godzinach od 14,35 do7,00 w dni powszednie oraz od 7,00do 7,00 w dni wolne od pracy w:
 • Izbie Przyjęć
 • Oddziale Urologicznym z doraźnym+ zabezpieczeniem asysty przy zabiegach chirurgicznych c. Oddziale Kardiologicznym
 • Oddziale Chorób Wewnętrznych z zabezpieczeniem Oddziału Geriatrii i Oddziału Rehabilitacji
 • Neurologicznej
 • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddziale Pediatrycznym  + zabezpieczenie oddziału neonatologii
 • Oddziale Neurologicznym i Udarowym
 • Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 1. w poradni neurologicznej dla dzieci
 2. w poradni reumatologicznej
 3. w poradni dermatologicznej
 4. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
 5. w poradni kardiologicznej
 6. w poradni endokrynologicznej + konsultacje
 7. w poradni neonatologicznej
 8. w poradni rehabilitacyjnej
 9. w poradni neurologicznej
 10. w zakresie świadczeń lekarza POZ, oraz świadczeń udzielanych podopiecznym DPS w Przeworsku
 11. w zakresie konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitala

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres:  od 01-07-2022 r. do 30-06-2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 14-06-2022 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-06-2022 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.  Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 17-06-2022 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Ogłoszenie 2022-06

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2022-03

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku