Wyciąg z Zarządzenia nr 24/2022 z dnia 27.05.2022r. Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku

w sprawie odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku

INFORMUJEMY RODZINY NASZYCH PACJENTÓW O ZMIANACH W ZASADACH ODWIEDZANIA DOROSŁYCH PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH SPZOZ W PRZEWORSKU

 1.  Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego – 2 osoby.
 2. Odwiedziny możliwe są we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem godzin przeznaczonych na wizyty lekarskie, badania diagnostyczne i inne.
  Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 2 godzin.
 3. Poza godzinami odwiedzin w przypadku ciężkiego stanu zdrowia, pogorszenie stanu psychicznego pacjenta, wykonywania posługi duszpasterskiej lub innym szczególnie uzasadnionym jak wizyta pożegnalna, odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego lub kierownika oddziału.
 4. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu/pomieszczeniu.
 5. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, wskazanych w punkcie 3.
 6. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
 7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do budynku szpitala.
 8. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas odwiedzin dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 9. Osoba odwiedzająca przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie powinna bezpośrednio przed kontaktem dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.
 10. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce. Również przed opuszczeniem oddziału należy ponownie zdezynfekować  ręce.
 11. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
 12. Personel oddziału odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie. Ponadto personel oddziału zobligowany jest regularnie czyścić i dezynfekować powierzchnie w tych pomieszczeniach.