Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 1. w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku (w godzinach od 7:00 do 14:35 w dni powszednie), tj.:
  • Oddziale Pediatrycznym
  • Oddziale Kardiologicznym
  • Oddziale Geriatrycznym
  • Oddziale Neonatologicznym
  • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym + procedury histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej. + procedura znieczuleń zewnątrzoponowych
  • Urologicznym
  • Izbie Przyjęć
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. w zakresie dyżurów medycznych (w godzinach od 14:35 do 7:00 w dni powszednie oraz od 7:00 do 7:00 w dni wolne od pracy) pełnionych w:
  • Oddziale Pediatrycznym
  • Oddziale Kardiologicznym
  • Oddziale Neonatologicznym
  • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym + dyżury pod telefonem
  • Oddziale Urologicznym
  • Izbie Przyjęć
  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Oddziale Neurologicznym
  • Oddziale chorób wewnętrznych łączonym z oddziałem geriatrycznym i rehabilitacji neurologicznej
 3. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w:
  • w poradni neurologicznej dla dzieci
  • w poradni reumatologicznej
  • w poradni dermatologicznej
  •   w poradni kardiologicznej
  • w poradni urologicznej
  • w poradni „K” w Przeworsku
  •   w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
  • w dziale diagnostyki obrazowej w zakresie : udzielania świadczeń zdrowotnych i konsultacji, wykonywania badań i opisów USG, kontroli USG podczas biopsji cienkoigłowej tarczycy, opisów zdjęć RTG, oceny badań mammograficznych, wykonywania badań  RTG kontrastowych
  • w zakresie badań EMG

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres:

od 01-01-2024 r. do 31-12-2026 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 12-12-2023 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-12-2023 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 15-12-2023 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

p.o.  Dyrektor

Robert Płaziak

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – XII-2023

ogłoszenie 2023-12

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2023-12

Umowa na udzielanie świadczeń – wzór – oddział dyżur poradnia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku