Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

1.w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Przeworsku, tj. :

  • Oddziale Kardiologicznym
  • Oddziale Chorób Wewnętrznych
  • Oddziale Urologicznym

2.w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w:

  • Izbie Przyjęć
  • Oddziale Urologicznym
  • Oddziale Kardiologicznym
  • Oddziale Chorób Wewnętrznych z zabezpieczeniem Oddziału Geriatrii i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

3.w poradni neurologicznej dla dzieci

4.w poradni reumatologicznej

5.w poradni dermatologicznej

6.w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

7.w poradniach lekarza POZ w Zarzeczu i w Żurawiczkach

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres:  od 01-03-2022 r. do 31-03-2024 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 15-02-2022 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-02-2022 r. o godzinie 10:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.  Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 17-02-2022 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

 

Ogłoszenie o postępowaniu 2022-02

Szczegółowe warunki konkursu ofert 2022-02

Wzór umowy na udzielanie świadczeń – poradnia poz

Wzór umowy na udzielanie świadczeń – pozostałe zakresy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT