Uchwała Nr 279/106/22

Zarządu Powiatu Przeworskiego

z dnia 17 luty 2022 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 4 załącznika do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946)

 Zarząd Powiatu Przeworskiego

uchwala:

  • 1. Ogłosić nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku lekarskim, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  • 3. Informację o ogłoszeniu naboru wniosków zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i SP ZOZ w Przeworsku.
  • 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Przeworskiemu.
  • 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcacym sie na kierunku lekarskim

Informacja o naborze