Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

z a p r a s z a

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów diagnostyki i ablacji zaburzeń rytmu serca dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

 Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów diagnostyki i ablacji zaburzeń rytmu serca dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2024r. do godziny 08:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2024r. o godzinie 09:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (sala konferencyjna).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert poprzez umieszczenie wyników na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku (www.spzoz-przeworsk.pl).

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy.

Specyfikację konkursu ofert, projekt umowy oraz formularze będą do dostępne na stronie internetowej www. spzoz-przeworsk.pl oraz w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym, email: metorg@spzoz-przeworsk.pl.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.

SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo:

  • odwołania konkursu,
  • przesunięcia terminu składania ofert

bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dania jego otrzymania. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

  

p.o. DYREKTOR

Robert Płaziak

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Specyfikacja Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SKO – Oświadczenie dla oferenta

Załącznik nr 2 do SKO – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SKO – Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SKO – Wymagania dot. personelu medycznego, wyposażenia i sprzętu medycznego